ONSDAG DEN 13 MARS KL 17.30 äger årsmötet rum enligt dagordningen nedan, på Hasselbacken, Hazeliusbacken på Djurgården.

Anmälan görs senast den 5 mars till KMK via e-post kansli@kmk.se eller ring på tel 08-661 23 03.

I den valberedning som valdes 2023 ingår Thomas Hedberg, Kristoffer Sparring, Ola Skärhav, Robert Kull och Birgit Lundquist. Valberedningens nomineringsförslag för 2024 finns för påseende hos KMK kansli.

Motioner och andra frågor skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar innan årsmötet.

Under mötet överlämnas 25- och 50-årsnålar till vederbörande som varit medlem i klubben under 25 resp 50 år samt förtjänsttecken och plaketter.

DAGORDNING

Fastställd dagordning enligt stadgarna:

 1. Förhandlingarna öppnas samt justeras av röstlängd.
 2. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst.
 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt agera rösträknare.
 4. Årsberättelse
 5. Revisionsberättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Styrelsen informerar om verksamhetsplan, budget m m.
 8. Val av ledamöter i styrelsen enligt §11 a.
 9. Val enligt §11 b. Ordförande i varje kommitté.
 10. Val av valberedning
 11. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 12. Fastställande av medlemsavgifter 2025.
 13. Övriga frågor och eventuella motioner.

Välkommen!

Kungliga Motorbåt Klubben

Enligt uppdrag
Pelle Larsson
Generalsekreterare